Družbena funkcijskost jezika - mednarodni simpozij

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite 32. mednarodnega simpozija Obdobja, ki bo potekal od 14. do 16. novembra 2013 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

https://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=4&L2_ID=135&LANG=slo#Kraj_simpozija

 

TEME

1 Prevrednotenje današnje jezikovne funkcijskosti – aktualna jezikovna zvrstnost
   1.1 Aktualna funkcijska razčlenjenost slovenščine – pomanjkanje
natančnejših opredelitev in tipologij
   1.2 Stanje sociolektov – aktualizacija jezikov družbenih skupin
2 Funkcija – standard – norma
   2.1 Standardizacija v slovenščini / Standardizacija v X jezik-u/-ih
 in vloga korpusov
   2.2 Knjižna in standardna slovenščina
   2.3 Pojmovanje jezikovne kulture
3 Tipološka aktualizacija besedilnih vrst
   3.1 Aktualne besedilne tipologije (vidiki, merila, opredelitve)
   3.2 Funkcijskost jezika v besedilih
   3.3 Jezikovnosistemska stilistika in besedilna stilistika
4 Funkcijskost jezika v družbi in strokah
 z leksikološko-leksikografskega vidika

   4.1 Opis družbene funkcijskosti jezika v slovarjih
   4.2 Kvalifikatorska ustreznost oz. kvalifikatorske zmožnosti
5 Jubilejna tema (ob 200-letnici rojstva Frana Miklošiča) –
 Miklošičev prispevek k družbeni funkcijskosti slovenščine--